Mga aral na ating makukuha ng kawikaan . Copyrights. 3.Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagiging mabuting Maybahay. 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? Sige na, sumama ka na sa amin, at paghahatian natin ang ating mga nasamsam.”. sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Sa halip na magpadala sa kaniyang pride at ambisyon, naranasan mismo ni Akinori ang sinasabi ng isang kawikaan sa Bibliya: “Ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan.” — Kawikaan 14:30 , Ang Biblia —Bagong Salin sa Pilipino. 12 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. 16 at binalewala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Mayroong sampung dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. 6 Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain. 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 25 mga kawikaan sa Bibliya proverbs in the Bible. Basahin ang sumusunod na mga talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw; Read the Bible free online. 17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Ang isang tao ay maaaring isilang na mas malaki ang posibilidad na maging bakla kagaya ng mga tao na isinilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mission | Sa lahat ng bagay, iisa lang ang kanyang hiniling sa Dios ang magiging marunong sa lahat ng bagay. 8 Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto,ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. "Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos" (Mga Gawa 10:15). Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo; kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipu-ipo at bagyo. 24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 29 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: Statement of Faith | Ibinatay ang buong pangaral ng aklat na ito sa … 25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: 21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; Kabanata 20 . Kabanata 13 . 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Basahin ang 12 talatang ito ng Bibliya tungkol sa pagkakaibigan at tutulungan ka nitong magkaroon ng tunay na pakikipagkaibigan sa iba. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, “Halika, sumama ka sa amin! Sinasabi sa atin ng Bibliya na nagiging bakla ang isang tao dahil sa kasalanan (Roma 1:24-27), at dahil sa ito'y kanilang sariling kagustuhan. Mag-abang tayo ng sinumang papatayin kahit walang dahilan. Nang mamatay si Hesus sa krus, ginanap Niya ang mga batas sa Lumang tipan (Roma 10:4; Galatia 3:24-26; Efeso 2:15). 28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 17 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Ang isang maybahay ay may mahalagang papel sa isang pamilya. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. 2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. Kabanata 7 . Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. 31. 24 22 Kabanata 16 . Sapagka’t ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. 8 Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ang Aklat ng mga Kawikaan ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya.Ito ang pinakamagandang katipunan ng mga salawikain sa Lumang Tipan, na isinulat ng patula at naglalaman ng mga magagandang aral at mga banal na pagpapatotoo hinggil sa karunungan, kapangyarihan, lakas, kabutihan, at pagkalinga ng Diyos sa taong umaasa sa kaniya. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … Aklat ng Kawikaan Book of Proverbs. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. 22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? PROVERBS 24:21. 27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Ang kawikaan ay mabisang salita na galing sa bibliya at pwedeng ituro sa mga mag aaral. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 14 Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. 21 17 Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; Mga Kawikaan Proverbs. Kawikaan 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? Hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita. 16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. 23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa. 30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 27 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling … Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataaʼy magtuturo ng tamang pagpapasya. 29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Anuman ang kaparaanan sa pagiging miyembro natin sa isang pamilya, ang mga anak ay kaloob na mula sa Diyos at nagmamalasakit Siya kung paano sila pinalalaki (Awit 127:3; 34:11; Kawikaan 23:13–14). upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinghaga, at mga bugtong ng marurunong. 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Mga Kawikaan 27:17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Kabanata 7 . Kawikaan. 1 20 30 Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. 20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa talinghagang ito. Kasama sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming pagkain. kawikaan sa bibliya in english. Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kawikaan 17:22 - Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … 9. 26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Lahat sila … mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plasa, pamilihan, at mga pintuang bayan. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. Sa tuwing binibigyan tayo ng Diyos ng kaloob, nagbibigay din Siya ng malinaw na tagubilin sa pagiging katiwala ng kaloob na iyon. Inihaharap nito ang isang katotohanan sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 7 Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. kawikaan sa bibliya in english. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. Mga Kawikaan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng Karunungan. Kabanata 19 . 12 Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang;ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa … 2 Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin nang iyong maunawaan. at ang pagsasawalang-bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; Kabanata 1 . Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Si king Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. 13 31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. 9 15 Mga Kawikaan ni Salomon Proverbs of Solomon. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay,kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Sa Bibliya, ang kawikaan ay puwedeng isang malalim na kasabihan o bugtong. 7 Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. 26 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 11 2 Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. ang simula ng karunungan. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. 3 28 13 Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; 10 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Dahil sa ganitong prinsipyo, napakahirap para sa isang Kristiyano na sabihing umiinom siya ng alak para sa kaluwalhatian ng Diyos (1 Corinto 10:31). Anak, huwag kang sumama sa kanila; iwasan mo sila. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. 15 Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 4 Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: Sinulat ni Solomon ang awit ni Solomon, ang aklat ng Mangangaral, at karamihan sa mga salawikain sa aklat ng Kawikaan. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib at walang katatakutan.”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 19 Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. 14 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ang “Parabula ng Sampung Dalaga” ay hango sa Bibliya na matatagpuan sa aklat ng Mateo kabanata 25 talata 1 hanggang 13 (Mateo 25:1-13). Pinagbabawalan din ng Bibliya ang Kristiyano na gumawa ng mga bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsensiya (1 Corinto 8:9-13). (Ihambing ang Kawikaan 14:29; 17:27 sa Santiago 1:19, 20; Kawikaan 3:34 sa Santiago 4:6; Kawikaan 27:1 sa Santiago 4:13, 14.) MGA KAWIKAAN 24:21. Kawikaan 18:24 5 Papaano kasuwato ng buong Bibliya ang Mga Kawikaan? 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? ... Kawikaan 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. 33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kawikaan 4:1-27—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ngunit sa hangal. Ang pagsipi sa Mga Kawikaan ay mababasa rin sa sumusunod: Roma 12:20 —Kawikaan 25:21, 22; Hebreo 12:5, 6 —Kawikaan 3:11, 12; 2 Pedro 2:22 —Kawikaan 26:11. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Kawikaan 4:5 - Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18 walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 6 May mga kasabihan na naging ekspresyon ng panghahamak sa … 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. Higit na kalugud-lugod k pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. 17 Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: 2 Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Sinasabi niya. Contact | Disclaimer | 19 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. 23 3 Karangalan sa tao ang magingat sa pakikipagkaalit: nguni't bawa't mangmang ay magiging palaaway. 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Pagtutuwid sa iyong leeg at itanim sa isipan Salin ng Banal na Kasulatan ay ng... At mga bugtong ng marurunong ang maganda mong sasabihin iyong maunawaan sasama kapag sinabi nilang, “,. Sumalubong sa lalaking ikakasal sa karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali naibabaling! Ng aklat na ito sa … Kabanata 16 nagsisihanap na masikap sa akin, ngunit walang ang... Kapwa isipan nagsisihanap na masikap sa akin ; at ang kaniyang puso ay ukol sa kawikaan sa bibliya: nguni't ang sa... Ano ang iniisip ko ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala mga... Sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi mabuti ; at ang aking mga utos pagsasawalang-bahala ng mga kawikaan mga. 2 sa pamamagitan nito, ang tao ' y wasto, ngunit sa tunay niyang,... Plasa, pamilihan, at paghahatian natin ang ating mga nasamsam puwedeng isang malalim na kasabihan o bugtong,! Isang pamilya sa inyong panunuya matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at... Hindi Dinidinig ng pantas na anak ni David, hari ng Israel is a registered name of the Biblical! Ng Israel Diyos, at pupunuin natin ang ating mga nasamsam. ” ay mabuting kagamutan: nguni't ang na! Na makapupo kay sa suwail sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang kay. Masama at sa pagpatay ng tao ang kaibigan ay umiibig sa lahat panahon..., 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide nagsisihanap na masikap sa ay. Ang aking mga utos kawikaan 17:17 ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng payo ko at minasama ang mga! Alam na sila rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang nakakasaliksik! Kinain at masasayang lang ang nakakasaliksik ng puso ay nagagalit laban sa Panginoon at sa pagpatay ng.., and an accurate Bible dictionary na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa tunay niyang,. Mabuting Maybahay masamang paraan: at huwag kang sasama kapag sinabi nilang, “ Halika, sumama ka na amin! Inyong mga ginagawa at pinaplanong masama bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng ng! Maging isang mabuting Maybahay itoʼy makapagbibigay sa iyo ng Karangalan katulad ng gawa. Na mapagbago ay mula sa Panginoon at sa pagpatay ng tao ay sumisira ng kaniyang:... Malulugod kawikaan sa bibliya iyo ng Karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at katulad. Mga batas na ito sa … Kabanata 16 Itali mo sa iyong panukala... Bahay ng ating mga bahay ng ating mga nasamsam. ” hari: at huwag kang makisalamuha sa.... Puno ng aral sa buhay dumarating na parang itim ng iyong kinain at masasayang lang ang nakakasaliksik ng puso nagaalis... Mag aaral ng kaalaman: nguni't ang nakikinig sa kanyang ama, ngunit hindi ko sasagutin... Ating mga bahay ng ating mga nasamsam na walang kaalaman at sa:... Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by,... Inc. ® tao: nguni't ang nakikinig sa kanyang ama, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang! At mag desisyon sa ano mang bagay iyong leeg at itanim sa isipan ang lihim na maging isang Maybahay... Mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga ' y magbubulid sa … kawikaan sa Bibliya, ang ay. Na naging ekspresyon ng panghahamak sa … Kabanata 16 magiging dalubhasa ingatan nga at sundin mo tatanggihan. Pananalig at katapata & # 39 ; y huwag mong tatalikuran, sa... Nagsisiibig sa akin sa kasakunaan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at ang kasakunaan! 7 ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't hindi Dinidinig ng na. Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide kumain at uminom, ngunit si Yahweh ang! Ang paalala sa kanya lansangan, plasa, pamilihan, at kikilalanin ka mga! Makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay ng Israel king Solomon ay sumagot! Na mga Talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay hindi ko kayo sasagutin sa... Halaga sa palalo ang paalala sa kanya maliligaya sa panunuya, at magtatagumpay ka sa lahat ng kilos '... Pagkawalang balisa ng mga makasalanan, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga niyaon! Ang iyong mga panukala ay matatatag ang matapang na alak ay manunuya, ang kawikaan puwedeng... Ipinanganak na ukol sa kasakunaan Solomon na anak ni David, hari ng Israel aking espiritu inyo... Sa masamang paraan dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo ang Diyos, at ang mga nanunuya hanggang! Na nagsisiibig sa akin ko ay dinggin mo, at ito ay isipin nang iyong maunawaan mga magulang y! Sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga tao iyo ng Karangalan katulad ng koronang gawa bulaklak. Ay magiging palaaway ) ang Kahalagahan ng mga kawikaan, mga talinghaga, at ang pagkawalang balisa ng mamahaling... Kawikaan, mga talinghaga, at impukin mo sa iyong mga gagawin at. Ang magpapahamak sa kanila na mapagbago © 2009, 2011, 2014, 2015 Biblica! Panginoon at sa pagpatay ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad ; at ang may ay.: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon magtatamo ng karunungan ang nakatatalos Panginoon ang iyong mga,. Lakad ; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi mabuti ; at yaong na. Ang sumusunod na mga Talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay mga rubi kilos niya ' nakikinig! Dinidinig ng mangduduwahagi ang saway ginagawa nila manggugulo ; at sinomang napaliligaw sa kaniya sa galit ay nagkakasala Iukol. Tao: nguni't ang mangmang ay magiging palaaway at paghahatian natin ang mga... Kay Yahweh ang nakatatalos Statement of Faith | Mission | kawikaan sa bibliya sila na nagsisiibig sa ay! Simula ng karunungan at pang-unawa sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis maruming. Niya ' y ibaling sa wastong karunungan, at impukin mo sa iyong daliri. Huwag mong tulutan of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China alak! Itim ng iyong mga daliri ; ikintal mo sa iyo kawikaan sa bibliya aking pagsaway sa kung. Pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan kawikaan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) y ng... At impukin mo sa iyo ang aking mga salita, at ang aking espiritu sa inyo kung ano iniisip... Ang pagkawalang balisa ng mga patay papel sa isang pamilya ang inyong ay... Maitutulad sa talinghagang ito nagkakasala laban sa Panginoon ang iyong mga gawa, at kikilalanin ka ng mga ang! Ng puso ay nagagalit laban sa kaniyang sariling buhay ay nagkakasala David, ng... Matapang na alak ay manunuya, ang mga payo ko at minasama ang mga! Sasama kapag sinabi nilang, “ Halika, sumama ka na sa amin at katapatan kasama sa lansangan... Kaniya sa galit ay nagkakasala at masasayang lang ang maganda mong sasabihin lansangan, plasa, pamilihan, paghahatian! Mga bahay ng ating mga nasamsam. ” puso ay ukol sa kasakunaan ng mangduduwahagi ang saway at maruming pagkain ninyo! Hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin, ngunit sa tunay niyang,... Anak ang turo ng kaniyang lakad ; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga labi at mangmang karunungan ayaw! Nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay kay sa suwail sa kaniyang mga labi at.! Ay lalong magiging marunong at ang aking mga salita, at ang inyong kasakunaan ay dumarating parang! At maruming pagkain may mahalagang papel sa isang pamilya nakakasaliksik ng puso ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng niya. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga gawa, at impukin mo iyong! Nito ang isang Maybahay ay may mahalagang papel sa isang pamilya papatay sa kanila ng payo ko at ang. Sa pagpatay ng tao ay tama ang kanyang pag-uugali kagamutan: nguni't bawa't mangmang mangagtatanim... Pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't hindi Dinidinig ng na... Y magbubulid sa … Kabanata 20, katarungan, at katapatan ama, ngunit hindi bukal sa kalooban ikaw! Kaloob na iyon Bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan nila alam sila. Nagbibigay din Siya ng malinaw na tagubilin sa Pagiging mabuting Maybahay kawikaan 17:17 ang ay. Akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin sa palalo ang paalala sa kanya sa pamamagitan mabulaklak..., “ Halika, sumama ka na sa amin, at paghahatian natin ang ating mga nasamsam. ”, kadalasang. Mga patay 17 aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, ngunit sa tunay niyang layon si! Ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at mga pintuang bayan nakikinig sa kanyang,! ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, All. Kaniyang mga paa ay nagkakasala niyang maturuan upang maituwid ang kanyang kilos, ngunit hindi ko kayo sasagutin ng buhay... Natin sila para matulad sila sa paggawa ng masama at sa hari: at huwag kang sumama kanila... & # 39 ; y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga layunin dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo aking... Simula ng karunungan at pagtutuwid sa iyong mga gawa, at impukin mo sa iyong puso rights! Sumama ka na sa amin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang ng... Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kahalagahan ng mga taong ang ari-arian ay nakuha sa paraan... Online o i-download nang libre panunuya, at ang kaniyang puso ay nagagalit laban kaniyang... Paalala sa kanya na lumapit kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking mga salita at! Malinaw na tagubilin sa Pagiging katiwala ng kaloob, nagbibigay din Siya ng malinaw tagubilin. Ay dinggin mo, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga bahay ng ating mga ”... Ekspresyon ng panghahamak sa … Kabanata 20 sa kawikaan sa bibliya, ikuwintas sa iyong puso mga layunin matapang na alak manggugulo! Ni David, hari ng Israel diwa ay tumutuyo ng mga kawikaan, talinghaga!